สก์ท็อปทริปเปิ Lab แตะ ,สามทางห้องปฏิบัติการก๊อกน้ำ