ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปส่งผลต่อความต้องการสถานีล้างตาในตลาดยุโรปอย่างไร?