trạm rửa mắt hai đầu để bàn cho phòng thí nghiệm – Thiết kế mới – Mới được cấp bằng sáng chế