Emergency shower room, ANSIZ358.1, eye wash + shower