สถานีล้างตา: ข้อกําหนดการออกแบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสําหรับผู้ประกอบการปิโตรเคมี