ข้อกำหนดการออกแบบความปลอดภัยของสถานีล้างตาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี