การอบแห้งชั้นห้องปฏิบัติการ | ห้องปฏิบัติการ pegboard PP | ชั้นวางแหมะห้องปฏิบัติการ