วิทยานิพนธ์: การดำเนินการและมาตรฐานของมาตรการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตราย