Trạm rửa mắt dò nhiệt bằng điện để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc – Bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm băng giá