Làm thế nào để các yếu tố kinh tế thường ảnh hưởng đến nhu cầu về các trạm rửa mắt tại thị trường châu Âu?