Tầm quan trọng của Trạm rửa mắt bằng vòi hoa sen được bảo vệ chống đóng băng – Bảo vệ mắt trong điều kiện lạnh