luận án: Việc thực hiện và tiêu chuẩn hóa các biện pháp an toàn trong môi trường làm việc nguy hiểm